close
 放上了购物车里
 -    
价格:
购物车里产品数:
合算:
 

规格编码 : 818 , 整张标签尺寸大小 : 60 x 48 (mm)

规格编码 : 818 产品说明

  • 整张标签尺寸大小 : 210 x 297 mm
  • 每枚标签尺寸大小 : 60 x 48 (mm)
  • 每张标签的枚数 : 18 label/张(A4)

1: 选择颜色和材质:

2: 选择数量:

  • 下面没有自己想要的数量单位时候点击数量直接输入(例: 125, 350, 2000 等)
    直接输入: A4 x 按钮 Calculate Price
    (25单位基准输入。 例: 125, 350, 1275, 2000 等)